Privacybeleid

Thomas Cook Tourism (“Thomas Cook”) is de verwerkingsverantwoordelijke. We begrijpen en respecteren het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit Privacybeleid beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons worden verwerkt met betrekking tot uw relatie met ons als (potentiële) klant. We kunnen deze gegevens verzamelen via onze websites (“Sites”), contactcentra, mobiele applicaties (“Apps”), vragenlijsten/enquêtes, onze vertegenwoordigers of gemachtigden in overzeese bestemmingen of onze socialemediakanalen (gezamenlijk, onze “Diensten”).

Lees de volgende informatie goed door. Mocht u namens een ander gebruikmaken van onze diensten, dan verzoeken wij u deze informatie te delen met degene namens wie u de dienst gebruikt. Indien toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens vereist is, dan dienen wij rechtstreeks toestemming van de betrokkene te verkrijgen, tenzij u kunt aantonen dat sprake is van een volmacht.

We zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zoals hieronder beschreven doorgeven, opslaan of verwerken. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De veiligheid van uw gegevens hangt ook van u af. Als we u een wachtwoord hebben gegeven of als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde diensten, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord.

1.         REDENEN VOOR HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als ten minste één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

1.1        u hebt ons toestemming gegeven;

1.2        we hebben uw persoonsgegevens nodig om een contract met u af te sluiten, om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een contract af te sluiten of om uitvoering te geven aan het contract;

1.3        we hebben uw persoonsgegevens nodig om een wettelijke verplichting na te komen;

1.4        we hebben uw persoonsgegevens nodig om uw gewichtige belangen of die van een andere persoon te beschermen;

1.5        we hebben uw persoonsgegevens nodig voor de vervulling van een taak van algemeen belang of we hebben een officiële bevoegdheid voor het gebruik ervan; of

1.6        wanneer dit in ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde is en dit belang niet voor uw belangen of rechten mag wijken.

2.         PERSOONSGEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT

2.1        Wanneer u uw gegevens registreert of contact met ons opneemt, onder andere per e-mail, post en telefoon of via sociale media:

2.1.1     verstrekt u ons persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, postcode, geboortedatum, telefoonnummer, reisvoorkeuren en de inloggegevens van uw account, zoals uw gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord; en

2.1.2     verzamelen we gegevens van e-mails en andere digitale communicatie die we naar u sturen en die u opent, waaronder eventuele links die u aanklikt.

2.2        Als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie, een enquête of vragenlijst invult, of als u feedback geeft of bijdragen levert of een probleem met een van onze Diensten meldt, verzamelen we uw naam en relevante contactgegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

2.3        Als u online contact met ons opneemt, kunnen we uw e-mails of andere correspondentie bijhouden en als u telefonisch contact met ons opneemt, kunnen we telefoongesprekken monitoren en/of opnemen ten behoeve van onze training en klantendienst. Als dit het geval is, zullen we u daarover informeren bij aanvang van het telefoongesprek. U heeft de mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken (zie hoofdstuk 14)

2.4        Om ons te helpen uw gegevens actueel, nauwkeurig en volledig te houden, verzoeken we u ons te laten weten als er iets veranderd moet worden.

3.         PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN EN/OF OBSERVEREN

Op basis van de wijze waarop u in het verleden onze Diensten hebt gebruikt en uw activiteiten op onze website, socialemediakanalen of met ons contactcentrum, verzamelen we de volgende persoonsgegevens over u:

3.1        gegevens over de diensten die we u in het verleden hebben verleend, waaronder eerdere reisarrangementen, zoals vakanties en andere aankopen, en zaken die verband houden met die arrangementen, zoals informatie over uw verzoeken om inlichtingen, vereisten of klachten;

3.2        gegevens over uw sociale voorkeuren, interesses en activiteiten;

3.3        gegevens over uw bezoeken aan onze Sites en Apps (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens en weblogs) die nodig zijn voor onze eigen doeleinden zoals weergegeven in dit Privacybeleid of anderszins, en over de hulpmiddelen die u opent, waaronder informatie over wanneer u op een van onze advertenties hebt geklikt, waaronder de advertenties die op de websites van andere organisaties worden getoond. We maken gebruik van technologische diensten van derden, zoals Google Analytics, om deze diensten te beheren,

3.4        gegevens over de website(s) waar u een op link naar onze Sites hebt geklikt, de pagina's die u op onze sites hebt bezocht en de tijd die u op elke pagina hebt doorgebracht; en

3.5        gegevens over uw computer (of mobiel apparaat/tablet), waaronder, voor zover beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem, apparaatlocatie, browsertype en -gegevens en online identificatiegegevens zoals cookie-identificatienummers, voor systeemadministratiedoeleinden, marketingdoeleinden (zowel die van ons als die van externe adverteerders voor wie we reclamediensten verlenen) en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browsehandelingen en -patronen van onze gebruikers; in eventuele rapporten die we delen worden geen personen geïdentificeerd. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid: www.thomascook.com/nl/cookies

4.         PERSOONSGEGEVENS VERKREGEN UIT ANDERE BRONNEN

We kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen van derden die namens ons informatie over u verzamelen, zoals gespecialiseerde bedrijven die informatie verstrekken, handelspartners en openbare registers. Dit houdt in dat:

4.1        als u een derde laat weten dat u marketingcommunicatie van Thomas Cook wilt ontvangen, zij uw contactgegevens en marketingvoorkeuren veilig aan ons zullen doorgeven;

4.2        als u met uw socialenetwerkaccount inlogt om verbinding te maken met onze Diensten, zoals Facebook, Google+ of Twitter, u ermee akkoord gaat dat uw gebruikersgegevens met ons worden gedeeld, waaronder uw naam, e-mailadres, geboortedatum, locatie en alle andere gegevens die u met ons wilt delen;

4.3        als u een van onze vragenlijsten/enquêtes voor klantenfeedback invult, de door u verstrekte informatie namens ons wordt verwerkt en aan ons wordt verstrekt door derden; en

4.4        als u ons feedback geeft via een socialemedia-enquête, de feedback, maar niet uw persoonsgegevens, door het socialemediaplatform wordt verwerkt en aan ons wordt doorgegeven.

5.         DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS VAN ANDERE PERSONEN

5.1        We gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens van andere personen.

6.         WAAR WE UW GEGEVENS OPSLAAN EN MET WIE WE ZE DELEN

6.1        We bewaren uw persoonsgegevens op een combinatie van onze eigen systemen en de systemen van de leveranciers die we gebruiken om onze diensten te verlenen.

6.2        Wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, moeten sommige van de door u verstrekte persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt en opgeslagen door relevante derden. Deze derden zijn onder andere:

6.2.1     de door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers die bepaalde functies voor ons uitvoeren, waaronder onze partners voor technologie- en gegevensbeheer die ons helpen bij het beheer van de Diensten en bedrijven die ons helpen met de IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, reclamecampagnes en marktonderzoek;

6.2.2     onze contactcentrumpartners (inclusief 'live chat') die ondersteuningsdiensten verlenen met betrekking tot verzoeken om inlichtingen van klanten; en

6.2.3     een organisatie waaraan we enige van onze bedrijven of rechten of verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst die we met u hebben, verkopen of overdragen (of onderhandelingen aangaan om deze te verkopen of over te dragen). Als de overdracht of verkoop doorgaat, kan de organisatie die uw persoonsgegevens ontvangt deze gegevens op dezelfde manier gebruiken als wij.

6.3        Het is mogelijk dat we persoonsgegevens moeten delen om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; dit omvat het verstrekken van persoonsgegevens aan derden met het oog op het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. We kunnen controles uitvoeren om uw identiteit te bevestigen. Daarmee kunnen we helpen u te beschermen tegen identiteitsdiefstal en andere vormen van fraude, en om criminaliteit of het witwassen van geld te voorkomen en op te sporen. Deze informatie kan ook worden gedeeld met rechtshandhavingsinstanties.

6.4        Sommige van deze derden kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn gevestigd. Organisaties die buiten de EER zijn gevestigd, zijn mogelijk niet onderworpen aan hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens als binnen de EER van kracht is. We streven ernaar uw gegevens alleen door te geven aan derden buiten de EER indien:

6.4.1     uw persoonsgegevens onderworpen zijn aan een of meer passende waarborgen die in de wet zijn vastgelegd om te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd blijven en dat ze in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Voor meer informatie over onze beveiligingen, kunt u contact met ons opnemen. Deze waarborgen kunnen bestaan uit het gebruik van standaardcontractbepalingen in een door de toezichthouders goedgekeurde vorm, onze leveranciers verplichten zich aan te sluiten bij een door de toezichthouders goedgekeurde onafhankelijke privacyregeling (zoals de Amerikaanse 'privacyschild'-regeling), of andere passende maatregelen; of

6.4.2     de overdracht nodig is om uw contract te kunnen uitvoeren.

6.5        Wanneer we persoonsgegevens delen met andere organisaties, vereisen we dat ze deze veilig bewaren en dat ze uw persoonsgegevens niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

6.6        We delen alleen de persoonsgegevens die onze leveranciers en retailpartners ten minste nodig hebben om hun diensten aan u en ons te verlenen.

6.7        We kunnen de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens met andere overheidsinstanties delen indien we daartoe wettelijk verplicht zijn of dit wettelijk is toegestaan.

7.         HOE WE UW GEGEVENS VOOR ONZE DIENSTVERLENING GEBRUIKEN

7.1        We gebruiken de gegevens die in ons bezit zijn op verschillende manieren om onze diensten aan u te kunnen verlenen. We verwerken uw gegevens indien we daarvoor een rechtsgrond hebben. We kunnen uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven gebruiken en verwerken:

7.1.1     om uw ervaring te beheren en te verbeteren:

(a)        om u desgewenst in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Sites en Apps. Bij het gebruik van onze Apps kunt u ervoor kiezen geen gebruik te maken van interactieve functies door zelf uw instellingen in de App te wijzigen;

(b)        om te zorgen dat de inhoud van onze Sites, Apps en systemen op de meest effectieve manier voor u en uw apparaat wordt gepresenteerd; of

(c)        om u te informeren over wijzigingen in onze dienst;

7.1.2     om met u contact op te nemen en te communiceren:

(a)        we willen u als klant beter van dienst zijn, dus als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, post en telefoon of sociale media, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u opheldering of hulp te bieden;

(b)        we moeten uw persoonsgegevens verwerken, zodat we de promoties en wedstrijden waaraan u deelneemt, kunnen beheren, zoals wedstrijden die we samen met onze leveranciers en retailpartners organiseren, bijvoorbeeld als u een prijs wint; en

7.1.3     om onze activiteiten te promoten en onze producten, Diensten en dagelijkse activiteiten te beheren en te verbeteren:

(a)        om marketingcorrespondentie te sturen over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de producten en diensten die u eerder bij ons hebt gekocht of op onze App of Sites hebt bekeken. U kunt zich afmelden en bezwaar maken tegen het feit dat we u elektronische marketinginformatie sturen. Deze optie wordt opgenomen in elk marketingbericht dat we u sturen. Zie de rubriek 'Wanneer en hoe we uw gegevens voor marketing gebruiken' voor meer informatie;

(b)        om bij te houden hoe onze Diensten worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen, fraude, andere misdrijven en misbruik van de Diensten op te sporen en te voorkomen. Dit helpt ons om te zorgen dat u onze Diensten veilig kunt gebruiken;

(c)        om op beveiligingsoperaties te reageren en deze te beheren;

(d)        voor intern(e) onderzoek/analyses om de kwaliteit van onze Diensten, de producten die we aanbieden en de nieuwe producten die we ontwikkelen, te verbeteren door:

(i)         klanten uit te nodigen deel te nemen aan enquêtes, vragenlijsten, klant/bedrijf-discussiegroepen of andere marktonderzoeksactiviteiten; en

(ii)         geaggregeerde klantgegevens te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van een analyse van de boekingen van klanten of andere aankooptrends en -gedragingen; en

(e)        om ons bedrijf, onze merken en producten te promoten en het bereik en de effectiviteit van onze campagnes te meten:

(i)         om contact met u op te nemen door middel van gerichte online reclame met behulp van Google DoubleClick en via sociale media en andere platforms die door andere bedrijven worden geëxploiteerd. Mogelijk ontvangt u reclame op basis van gegevens over u die we aan het platform hebben verstrekt of omdat op ons verzoek door het platform is vastgesteld dat u dezelfde kenmerken hebt als de personen van wie het platform de gegevens van ons heeft ontvangen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de hulppagina's van de platforms waarop u reclame van ons ontvangt; en

(ii)         om meer informatie over u te verkrijgen door uw persoonsgegevens te delen met technologiebedrijven of platforms die mogelijk ook informatie over u hebben en hun gegevens kunnen vergelijken met die van ons. We/deze bedrijven kunnen cookies gebruiken om de persoonsgegevens die we over u hebben, te vergelijken (zie voor meer informatie over het gebruik van cookies ook ons Cookiebeleid, [www.thomascook.com/nl/cookies

7.2        We gebruiken deze informatie op twee manieren:

7.2.1     we leggen verbanden tussen uw attributen en uw gedrag en markten aan anderen met dezelfde attributen, in onze direct-marketingcampagnes en via gerichte reclame op onze Sites, Apps of platforms van derden, waaronder socialemediakanalen; en

7.2.2     we passen onze interacties met u aan en personaliseren ze om ze voor u interessanter te maken. Deze interacties omvatten uw bezoek aan onze Sites en de inhoud die erop verschijnt en marketingcommunicaties die we naar u sturen of tonen in onze direct-marketingcampagnes en door middel van gerichte onlinereclame zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf. Zie 'Hoe we marketing voor u personaliseren' voor meer informatie.

7.3        We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken, voor zover we daarvoor uw toestemming hebben, om marketingcorrespondentie te sturen over producten en Diensten die beschikbaar zijn van Thomas Cook en/of van onze zakenpartners en gelieerde bedrijven, voor zover we daarvoor uw toestemming hebben gevraagd. Zie de rubriek 'Wanneer en hoe we uw gegevens voor marketing gebruiken' voor meer informatie.

7.4        We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken en deze aan derden doorgeven indien we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld:

7.4.1     om te reageren op verzoeken van een overheidsorgaan, wetshandhavingsinstantie, rechtbank of regelgevende instantie, die ons verplicht persoonsgegevens te verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; of

7.4.2     ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

7.5        Verwerking met inachtneming van de nationale wetgeving.

8.         WANNEER EN HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN VOOR MARKETING

8.1        Als u via een van onze Diensten om inlichtingen hebt verzocht, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken op de wijze die de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming toestaat om contact met u op te nemen per post, langs elektronische weg (e-mail of sms) en/of telefonisch met informatie en aanbiedingen met betrekking tot onze producten of diensten. We doen dit alleen als u zich hebt opgegeven voor dergelijke marketing op het moment dat we uw contactgegevens verzamelden.

8.2        Als u niet om inlichtingen hebt verzocht, sturen we u alleen informatie en aanbiedingen per e-mail of sms als u zich aanmeldt (opt-in) om dergelijke marketing te ontvangen, hetzij rechtstreeks via ons, hetzij door een derde te laten weten dat u marketing van ons wilt ontvangen. We sturen u alleen informatie en aanbiedingen via App push-meldingen als de in de Instellingen van uw apparaat ingestelde toestemmingen dit toelaten. Als u geen App push-meldingen wilt ontvangen, kunt u altijd uw instellingen wijzigen en zich afmelden.

8.3        We horen graag uw mening zodat we onze producten en Diensten kunnen verbeteren. Daartoe kunnen we contact met u opnemen voor marktonderzoek. U kunt altijd zelf kiezen om deel te nemen aan of door te gaan met ons marktonderzoek.

9.         HOE WE ONZE MARKETING NAAR U TOE PERSONALISEREN

9.1        Om te zorgen dat onze marketingcommunicatie en reclame voor u relevant is, werken we samen met derden om onze (potentiële) klanten een betere ervaring te bieden.

9.2        Met behulp van nieuwe technologieën en onze reclamebureaus en marketingactiveringsplatforms kunnen we uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

9.2.1     om te zorgen dat we met alle marketingcommunicaties die we u toesturen producten of diensten aanbieden die u mogelijk zullen interesseren; en

9.2.2     om onze digitale marketing (bijvoorbeeld onze internetbanneradvertenties) en links van de websites van onze marketingpartners naar onze Sites op maat te maken en te volgen. Deze digitale marketing kan marketing met betrekking tot Thomas Cook of onze zakenpartners aan wie we reclamediensten leveren, omvatten.

9.3        Onze zakenpartners en advertentienetwerken kunnen u niet-gepersonaliseerde advertenties laten zien op onze Sites via reclametechnologie, waaronder Google Double Click for Publishers. Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn gericht op het gebruik van contextuele gegevens over de op onze Site bezochte pagina's, in plaats van op het gedrag van een gebruiker in het verleden. We staan derden toe informatie over uw online-activiteiten te verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën. Deze derden kunnen onze geaffilieerde bedrijven en leveranciers/zakenpartners zijn die gegevens verzamelen wanneer u een advertentie op een van onze sites bekijkt of er interactie mee hebt, alsook advertentienetwerken. We verzamelen daarnaast informatie over uw online-activiteiten met behulp van cookies en andere technologieën wanneer u andere websites dan onze Sites gebruikt om reclamediensten te verlenen namens onze zakenpartners. Met deze technologie kunnen we u advertenties met betrekking tot een zakenpartner op andere websites tonen op basis van uw paginabezoeken en ander gedrag terwijl u zich op onze Sites bevindt.

9.4        Cookies zijn kleine gegevensbestanden waarmee een website een reeks gegevens kan verzamelen van en opslaan op uw desktopcomputer, laptop of mobiel apparaat. Cookies helpen ons om belangrijke functies en functionaliteit te bieden op onze websites en mobiele apps, en we gebruiken ze om uw klantervaring te verbeteren. Voor het gebruik van sommige typen cookies is uw toestemming vereist. Uw toestemming zal in deze gevallen voorafgaand aan de plaatsing van de cookies gevraagd worden. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie, [please add link]..

10.        WAT U MOET DOEN ALS U ONZE MARKETINGCOMMUNICATIE NIET WILT ONTVANGEN

10.1      U hebt altijd het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door de optie 'geen marketing' te selecteren op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt dit recht ook op een later tijdstip uitoefenen door gebruik te maken van de uitschrijflink in elke marketing e-mail die u ontvangt of door contact met ons op te nemen (zie Hoe u contact met ons kunt opnemen).

10.2      U kunt zich afmelden voor App push-meldingen in de Instellingen van uw apparaat.

11.        UW RECHT OP TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

11.1      U hebt het recht om een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens in te dienen.  Als we ermee instemmen dat we persoonsgegevens aan u (of een andere persoon namens u) moeten verstrekken, zullen we deze gratis aan u of aan hen verstrekken.

11.2      We kunnen u verzoeken uw identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons te verstrekken, zodat we u kunnen identificeren en uw persoonsgegevens kunnen opsporen. Als iemand namens u optreedt, moet hij/zij een schriftelijke en ondertekende bevestiging van u voorleggen dat u die persoon/dat bedrijf hebt geautoriseerd het verzoek in te dienen. We verzoeken u dan deze gegevens te verstrekken voordat we u (of een andere persoon die namens u handelt) een kopie geven van uw persoonsgegevens die we mogelijk in ons bezit hebben.

11.3      We zullen u een kopie van de door u gevraagde persoonsgegevens verstrekken, tenzij we ons kunnen beroepen op één of meerdere toepasselijke wettelijke bepalingen die deze verstrekking (in het geheel) beperken. Bijvoorbeeld in het geval het verstrekken van (een gedeelte van) uw persoonsgegevens onze rechten en vrijheden schaadt, of die van anderen, zoals onze werknemers of derden. Indien dit het geval is, stellen we hiervan op de hoogte.

11.4      Zie de rubriek 'Hoe u contact met ons kunt opnemen' hieronder als u een inzageverzoek wilt indienen.

12.        UW PERSOONSGEGEVENS CORRIGEREN EN BIJWERKEN

12.1      Het is voor ons van belang dat uw gegevens correct zijn en we werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de gegevens die we van u hebben in te zien en te corrigeren.

12.2      In de tussentijd verzoeken we u het ons te laten weten als u uw naam of adres/e-mailadres wijzigt of als u vaststelt dat eventuele andere gegevens die we van u hebben onjuist of verouderd zijn.

13.        UW TOESTEMMING INTREKKEN

Als we uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in de rubriek 'Hoe we uw informatie gebruiken bij het verlenen van onze diensten' hierboven, kunt u uw toestemming altijd intrekken. Als u uw eerder gegeven toestemming voor het ontvangen van direct marketing wilt intrekken, raadpleeg dan de rubriek 'Wat u moet doen als u onze marketingcommunicatie niet wilt ontvangen' voor meer informatie.

14.        BEZWAAR MAKEN TEGEN ONS GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als we onze gerechtvaardigde belangen gebruiken als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor welke doeleinden dan ook, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden door een e-mail te sturen of te schrijven naar het adres vermeld  het hoofdstuk 'Hoe u contact met ons kunt opnemen'. Behalve voor de doeleinden waarvan we zeker weten dat we uw persoonsgegevens kunnen blijven verwerken, zullen we het verwerken van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten in overeenstemming met uw bezwaar, totdat we de zaak hebben onderzocht. Als we uw bezwaar gegrond verklaren, zullen we het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden in overeenstemming met uw rechten definitief stopzetten. Indien wij besluiten om de verwerking te vervolgen, zullen wij met redenen omkleden waarom we uw gegevens moeten blijven gebruiken.

15.        UW PERSOONSGEGEVENS WISSEN OF HET VERWERKEN ERVAN BEPERKEN

15.1      U kunt verzoeken uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen door ons te e-mailen of te schrijven via de contactgegevens in de rubriek 'Hoe u contact met ons kunt opnemen'. Mits we geen rechtmatige reden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken of bewaren, zullen we alle redelijke inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen.

15.2      U kunt ons ook verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken als u denkt dat de verwerking onwettig is, als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik ervan en ons onderzoek nog loopt, of als u ons hebt verzocht de gegevens bewaren in verband met een gerechtelijke procedure. We mogen uw persoonsgegevens tijdens de beperking van de verwerking ervan alleen verwerken als we uw toestemming hebben of als het ons wettelijk is toegestaan dit te doen, bijvoorbeeld voor opslagdoeleinden, ter bescherming van de rechten van een andere persoon of ander bedrijf of in verband met een gerechtelijke procedure.

15.3      Als we uw toestemming gebruiken als rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken in verband met uw contract, zoals uiteengezet in de rubriek 'Hoe we uw gegevens gebruiken bij het verlenen van onze diensten', kunt u ons verzoeken u een kopie van die informatie te verstrekken in een gestructureerd gegevensbestand.

15.4      U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere dienstverlener te sturen, en we zullen dit doen als dit technisch mogelijk is. We mogen geen kopie van uw persoonsgegevens aan een andere dienstverlener verstrekken als dit inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen, bijvoorbeeld indien dit persoonsgegevens betreft van andere personen, of als we een andere wettige reden hebben om die informatie te onthouden.

15.5      We zullen uw gegevens wissen, tenzij we ze voor onze gerechtvaardigde belangen of juridische doeleinden (langer) moeten bewaren.

16.        EEN KLACHT INDIENEN

16.1      We raden u aan om contact met ons op te nemen als u een klacht hebt. We zullen dan proberen eventuele problemen of zorgen die u hebt op te lossen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u denkt dat uw wettelijke rechten zijn geschonden of u een reden hebt om aan te nemen dat uw persoonsgegevens worden of zijn gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met de wet. De contactgegevens van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens zijn beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

16.2      Als u contact met ons wilt opnemen over dit Privacybeleid, kunt u ons e-mailen of schrijven via de contactgegevens in de rubriek 'Hoe u contact met ons kunt opnemen'.

17.        HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

17.1      U hebt het recht een kopie te verzoeken van de persoonsgegevens die we van u hebben, hoewel u de persoonsgegevens die aan uw account of boeking zijn gekoppeld online zou moeten kunnen inzien.

17.2      Vermeld alle noodzakelijke gegevens waarmee we u kunnen identificeren en uw persoonsgegevens kunnen opsporen. Als we inzage in uw persoonsgegevens kunnen verlenen, doen we dit gratis, behalve wanneer er meerdere kopieën worden opgevraagd, in welk geval we een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten in rekening kunnen brengen.

17.3      U kunt ook contact met ons opnemen als u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken. We streven ernaar eventuele klachten zelf op te lossen, maar als u niet tevreden bent met onze reactie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen over dit Privacybeleid, om een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens te doen of uw andere rechten uit te oefen, of een klacht in verband met gegevensbescherming in te dienen, kunt u contact met ons opnemen:

17.3.1   per e-mail: dataprotection@thomascookonline.com; of

17.3.2   per post: UK Legal & Compliance Dept, Thomas Cook Tourism, C/O Tmf Group 8th Floor, 20 Farringdon Street, Londen, Verenigd Koninkrijk, EC4A 4AB.

17.4      U dient er rekening mee te houden dat we u kunnen verzoeken uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek of klacht kunnen ingaan. We kunnen u ook verzoeken meer informatie te verstrekken zodat we kunnen controleren dat u bevoegd bent om een dergelijk(e) verzoek of klacht in te dienen wanneer u contact met ons opneemt namens iemand anders.

17.5      Zodra u uw verzoek hebt ingediend en we u hebben kunnen identificeren, hebben we een maand de tijd om te reageren.

18.        UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Als u om inlichten hebt verzocht of met het ontvangen van marketingcommunicatie hebt ingestemd, worden uw persoonsgegevens bewaard om te zorgen dat we u de best mogelijke klantenservice kunnen bieden. We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw gegevens te gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid. Dit is in het algemeen maximaal twee jaar, of een andere periode die nodig kan zijn voor onze juridische en auditdoeleinden of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Na deze periode zullen we uw persoonsgegevens veilig wissen. Indien uw persoonsgegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te anonimiseren.

19.        ONZE AANPAK VAN GEGEVENSBEVEILIGING

19.1      Zodra we uw informatie ontvangen, nemen we alle redelijke stappen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om te proberen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of verlies van uw gegevens te voorkomen door passende veiligheidsmaatregelen te nemen en de toegang te beperken tot degenen die uit hoofde van hun functie noodzakelijkerwijs kennis moeten nemen van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Als we u een wachtwoord hebben gegeven of als u een wachtwoord hebt gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Sites, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dat wachtwoord. We verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

19.2      We hebben een procedure om elke vermoede inbreuk in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen u en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte brengen van een inbreuk indien we daartoe wettelijk verplicht zijn.

20.        WAT ER GEBEURT ALS U EEN LINK VAN ONZE WEBSITE NAAR DE WEBSITE VAN EEN DERDE VOLGT

Onze Diensten kunnen links naar en frames van websites van onze opdrachtgevers, leveranciers, adverteerders en andere derden bevatten. U kunt zien wanneer het een derde betreft omdat de naam van deze derde bij die van ons verschijnt. Als u een link volgt of een van deze andere websites op een andere manier gebruikt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy- en cookiebeleid hebben. U moet dit beleid goed doorlezen voordat u persoonsgegevens verstrekt op de website van een derde aangezien we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid of voor deze websites van derden. U dient dit beleid te controleren voordat u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

21.        SOCIALEMEDIAFUNCTIES

Onze Diensten kunnen socialemediafuncties bevatten zoals Facebook, Twitter, Google+ en Pinterest die hun eigen privacyverklaringen hebben. U dient de voorwaarden en privacyverklaringen van deze partijen goed te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt aangezien we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies aanvaarden.

22.        WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid vervangt alle eerdere versies. We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid periodiek bij te werken of te wijzigen. U dient het dus regelmatig op onze websites te controleren voor eventuele updates. U kunt een kopie van een eerdere versie van ons Privacybeleid aanvragen. In het geval van aanzienlijke wijzigingen zullen we een opvallende mededeling op onze Sites plaatsen indien en waar dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Laatste update: April 2020