Algemene voorwaarden

www.thomascook.com is een website die wordt beheerd door Thomas Cook Tourism (UK) Proprietary Limited ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 12211539 en hebben onze statutaire zetel te 8th Floor, 20 Farringdon Street, Londen, EC4A 4AB, Verenigd Koninkrijk.

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@thomascookonline.com

Door gebruik te maken van onze website bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u onze website niet gebruiken.

Extra voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende extra voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze website, waaronder:

Ons privacybeleid: www.thomascook.com/nl/privacy

Ons cookiebeleid: www.thomascook.com/nl/cookies

Wijzigingen aan deze voorwaarden. We wijzigen deze voorwaarden geregeld. Telkens wanneer u onze website wilt gebruiken, dient u deze voorwaarden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn, begrijpt.

Wijzigingen aan de website. We kunnen onze website geregeld bijwerken en wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze bedrijfsprioriteiten te weerspiegelen.

Opschorting of intrekking van de website. Wij garanderen niet dat onze website, of enige inhoud daarvan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van onze website of een deel ervan om zakelijke en operationele redenen opschorten of intrekken of beperken.

Overdracht. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie.

Accountgegevens. Als u kiest voor een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, of als u die krijgt, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag die informatie niet aan een derde partij bekendmaken.

Wij hebben het recht om op elk gewenst moment een gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegekend, indien u naar onze redelijke mening niet heeft voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Materiaal op onze website. Wij zijn de eigenaar of houder van een licentie voor alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag geen papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt geprint of gedownload, wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafieken los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van de inhoud van onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor eerst een licentie van ons of onze licentiegevers te verkrijgen.

Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze website print, kopieert of downloadt, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen.

Informatie op deze website. De inhoud van onze website is alleen bedoeld ter algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u dient te vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen alvorens u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven wij geen verklaringen, waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud van onze website accuraat, volledig of actueel is.

Koppelingen. Waar onze website koppelingen bevat naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze koppelingen uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke koppelingen mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die u van hen kunt krijgen.

Gebruikergegenereerde inhoud. Deze website kan informatie en materialen bevatten die door andere gebruikers van de website zijn geüpload, onder andere naar fora en chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers op onze website vertegenwoordigen niet onze standpunten of waarden.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade

Of u nu een consument bent of een zakelijke gebruiker:

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken.

Niettegenstaande het tegendeel in deze voorwaarden of op de website, zal onze totale aansprakelijkheid jegens u niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan het relevante product dat van ons is gekocht en waarop het verlies betrekking heeft.

Als u een zakelijke gebruiker bent:

Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de inhoud ervan.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs als dit te voorzien is, voortvloeiend uit of in verband met:

                  gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, onze website; of

                  gebruik van of vertrouwen op de inhoud van onze website.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

                  winstderving, verkoopverlies, bedrijfsschade of omzetderving;

                  bedrijfsonderbreking;

                  het verlies van verwachte besparingen;

                  verlies van zakelijke kansen, goodwill- of reputatieschade; of

                  elke indirecte schade of gevolgschade.

Als u een consumentengebruiker bent:

Houd er rekening mee dat wij onze website alleen voor huishoudelijk en privégebruik ter beschikking stellen. U gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

Indien defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort beschadigt en dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vakmanschap te gebruiken, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen.

Persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in ons privacybeleid: https://www.thomascook.com/nl/privacy.

Inhoud uploaden naar onze website

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud kunt uploaden naar onze website of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze website, dient u zich te houden aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor acceptabel gebruik dat geregeld wordt gepubliceerd.

U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen, en u zult aansprakelijk zijn jegens ons en ons schadeloos stellen voor elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor het verlies of de schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie.

Elke inhoud die u naar onze website uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht ons en andere gebruikers van onze website een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de inhoud die u op onze website heeft geplaatst of geüpload een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Wij hebben het recht om alle berichten die u op onze website plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn vastgelegd in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Virussen. Wij garanderen niet dat onze website veilig is of vrij van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, trojanen, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die met onze website is verbonden. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een strafbaar feit plegen op grond van de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke inbreuk zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk worden stopgezet.

Regels over het plaatsen van een koppeling naar onze website. U mag een koppeling naar onze startpagina plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier en dat u onze reputatie niet schaadt en er geen misbruik van maakt.

U mag geen koppeling plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag op geen enkele website die geen eigendom is van u, een koppeling naar onze website plaatsen.

Onze website mag niet worden geframed op een andere website, noch mag u een koppeling maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het koppelen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Toepasselijk recht. Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en hun vorming, worden beheerst door het Engelse recht. U en wij erkennen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn, behalve als u een inwoner van Noord-Ierland bent, in dat geval kunt u ook een procedure in Noord-Ierland aanspannen, en als u een inwoner van Schotland bent, kunt u ook een procedure in Schotland aanspannen.

Als u een bedrijf bent, zijn deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onderworpen aan het Engelse recht. We gaan allebei akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.